Καλώς ήρθατε στο Ερωτηματολόγιο Ανάλυσης Κρίσεων του έργου SECure

Το Ερωτηματολόγιο Ανάλυσης Κρίσεων του έργου SECure έχει σχεδιαστεί για να βοηθήσει τις πολύ μικρές, τις μικρές και τις μεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) να αναγνωρίσουν τα σημάδια μιας κρίσης και τους παράγοντες κινδύνου για τις επιχειρηματικές κρίσεις. (Σημείωση: Το ερωτηματολόγιο απευθύνεται σε κερδοσκοπικές εταιρείες και έχει περιορισμένη μόνο σημασία για μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς. Οι καταστροφές ή τα ατυχήματα δεν αποτελούν αντικείμενο αυτής της αξιολόγησης).

Μπορείτε να βρείτε τον ορισμό των μικρομεσαίων επιχειρήσεων εδώ εδώ

Μόνο εάν τα σημάδια αναγνωριστούν εγκαίρως και γίνουν αντιληπτά ως τέτοια, μπορούν να αναπτυχθούν και να εφαρμοστούν κατάλληλα μέτρα αντιμετώπισης. Οι ΜΜΕ είναι πολύ διαφορετικές και διαφέρουν σημαντικά ως προς τη δομή, το μέγεθος, τη χρηματοδότηση και τα επιχειρηματικό μοντέλο τους (για να αναφέρουμε μόνο μερικά χαρακτηριστικά), και η γενική τους ευαλωτότητα στις κρίσεις ποικίλλει αντίστοιχα. Τα αίτια και η εξέλιξη των επιχειρηματικών ποικίλλουν επίσης. Επομένως, η παρούσα αυτοαξιολόγηση δεν αποσκοπεί στο να παρέχει απόλυτες δηλώσεις σχετικά με την κατάσταση της εταιρείας σας. Κάτι τέτοιο θα απαιτούσε μια εις βάθος ανάλυση. Αντίθετα, αυτό το ερωτηματολόγιο έχει σκοπό να σας ευαισθητοποιήσει απέναντι στα σημάδια μιας κρίσης και τους παράγοντες κινδύνου σε διαφορετικούς τομείς της εταιρείας σας.

Θα χρειαστείτε περίπου 30 λεπτά για τη συμπλήρωση του ερωτηματολογίου. Δείτε το ως μια επένδυση για τον εντοπισμό πιθανών δεικτών κρίσεων και κινδύνου και για την ανάπτυξη προσεγγίσεων για να αυξήσετε την ανθεκτικότητά σας απέναντι στις κρίσεις.

Δεν χρειάζεται κάποια προετοιμασία για αυτό το ερωτηματολόγιο.

Αποποίηση ευθύνης

Κάθε εταιρεία είναι διαφορετική, όπως και κάθε εταιρική κρίση. Το ερωτηματολόγιο και η αναφορά που δημιουργείται αυτόματα από τις απαντήσεις σας θα χρησιμεύσουν ως σημείο αναφοράς για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις για τον εντοπισμό δεικτών κρίσης και κινδύνου. Καθώς πρόκειται για μια διατομεακή αυτοαξιολόγηση που στοχεύει να καλύψει ένα ευρύ φάσμα εταιρειών, και, καθώς δεν έχουμε τη δυνατότητα να επαληθεύσουμε τις απαντήσεις σας, δεν μπορούμε σε καμία περίπτωση να εγγυηθούμε για την πληρότητα ή την ακρίβεια των τομέων δράσης που εντοπίστηκαν ή των μέτρων που προτάθηκαν. Ειδικότερα, στο πλαίσιο της παρούσας αξιολόγησης δεν θα εξεταστούν τυχόν λόγοι ή υποχρεώσεις υποβολής αίτησης αφερεγγυότητας. Συνεπώς, η αναφορά που προκύπτει από τις απαντήσεις σας μπορεί να παρέχει μόνο υποδείξεις και δεν υποκαθιστά τη λεπτομερή ανάλυση ή τον έλεγχο από επαγγελματία.

Ούτε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ως φορέας χρηματοδότησης ούτε οποιοσδήποτε από τους εταίρους που συμμετέχουν στο έργο αναλαμβάνουν οποιαδήποτε ευθύνη για τα αποτελέσματα αυτής της αξιολόγησης ή για τυχόν ενέργειες που εσείς ή τρίτοι θα εφαρμόσετε ή δεν θα εφαρμόσετε βάσει των αποτελεσμάτων αυτής της αξιολόγησης και της παραγόμενης αναφοράς.

Σχετικά με τη Μεθοδολογία της παρούσας Αξιολόγησης

Εάν ενδιαφέρεστε, μπορείτε να μάθετε περισσότερα για τη Μεθοδολογία αυτής της Αξιολόγησης εδώ. Εάν θέλετε απλώς να προχωρήσετε, μπορείτε απλώς να παραλείψετε αυτό το βήμα.